Untitled Document

GENOPLIVNING AF NEDLAGTE LANDBRUG
Mange steder i Danmark ligger der i udkanten af landsbyerne bevaringsværdige landbrug, der enten er nedlagte eller i fare for at blive det. Bygningerne kunne med fordel genanvendes i samspil med boligerne i Havekulturbyen.

GÅRDENS DRIFT
Gårdejendommen indrettes blandt andet med det formål at drive et miljøvenligt jordbrug. Den daglige drift sker på markedsmæssige vilkår og styres professionelt af en grøn fagmand (med titel som bestyrer / forvalter / direktør e.l.), hhv. landmand, agronom, forstmand, hortonom, dyrlæge, jordbrugstekniker og anlægsgartner.
Opgaven kan løses ved udlicitering eller gennem forpagtning. I andre tilfælde kan opgaven alternativt gennemføres for et løbende årligt tilskud på ca. kr. 50 pr. ejet bolig kvadratmeter. Hus A, B og C tænkes således månedligt at betale hhv. kr. 200, 750 og 100.

Fagmandens opgave bliver her at varetage selskabets og gårdejendommens interesser. Herunder skal han sikre selskabet indtægter gennem udlejning af gårdejendommens lokaler og faciliteter; gårdbutik, køkken og festlokaler, øl- og vinstue; erhvervs- og kontorlokaler, gæsteboliger og vandrehjem, ekstra havestykker, samt gennem betaling for opstaldnings- og pasningsmuligheder for bosætningens husdyr mv.

Sigtet er, at gårdens mangeartede ydelser drives som et indtægtsdækket anpartsselskab (ApS), hvor salget af diverse ydelser; timer og maskiner, udlejning af lokaler og faciliteter, gæsteboliger, ekstrahaver mv. skal dække selskabets løbende omkostninger, herunder fagmandens løn. Desuden bør der udbetales et årligt afkast til ejerkredsen i form af en (eventuelt symbolsk) forrentning af den indskudte andelskapital ved køb, renovering og indretning af gårdejendom og anpartsselskab.

Hvad angår betalingen for anpartsselskabets ydelser, så gælder den, hvad enten der er tale om bosætningen (ejerkredsen) eller udefrakommende. Bosætningen gives dog forrang til køb af ydelser og kan eventuel indgå aftale om en yderligere rabatordning. Omvendt har bosætningen ingen forpligtelser overfor gårdens daglige drift og virksomhed udover, at de som ejere én gang årligt vedtager og fastsætter de overordnede vilkår for gårdens budget, rammer og faciliteter. Bestyrelsen vælger en formand til at sikre overordnede beslutninger og dialog med fagmanden.

Fagmanden kan være fuldtids- eller deltidsansat. Er fagmanden deltidsansat tilbydes han mulighed for at udbyde sine kompetencer i ikke-konkurrerende virksomhed. Han får således mulighed for at sælge sine ledige timer og kan endvidere af anpartsselskabet købe/leje overskydende maskinkapacitet til at forestå diverse forefaldende viceværts-, have- og boligopgaver.