Untitled Document

Havekulturbyen - Fremtidens bosætning er et modspil til traditionelle parcelhusbyggerier, og tager fat om en af de vigtigste forudsætninger for en positiv landdistriktsudvikling, nemlig udvikling og etablering af attraktive bosætningsmuligheder.

Projektet er samtidig en ny plan for realisering af boligbyer i forbindelse med bevaringsværdige, men lukningstruede eller nedlagte gårdejendomme.

I Havekulturbyen genanvendes gårdene således som produktionssteder for blandt andet træ, frugt, grønt, kød, æg, mælk, øl og vin samt som ramme om nye erhvervsmuligheder. Derved bliver gårdene en levende og attraktiv del af de nye boligbyer.

Formålet er,
• at sikre et bæredygtigt landsby/boligmiljø,
• at bevare danske gårdejendomme i drift,
• at skabe nye erhvervsmuligheder,
• at fremvise en byplan baseret på en
bedre arealøkonomi end ved traditionelle
parcelhusudstykninger

Samtidig tænkes projektet eksporteret til andre lande, der som Danmark kæmper med bevarelse af landdistrikternes erhvervsmuligheder, byggeskik og kulturmiljø .