Ved erhvervelse af grundstykke anvendes en bynær gårdejendom med dertil hørende jorder.
Til Havekulturbyen hører et arealbehov på et sted mellem 10-30 hektar. Selve det bebyggede område udgør kun ca. 2-500 m2 pr. boligenhed, hvilket for havekulturbyens 30-50 huse svarer til ca. 2 hektar bebygget område i alt. Dette mindre areal overføres til byzone, mens det øvrige grundstykke bibeholdes i landzone til de beskrevne blandede jordbrugsformål.

Principielt kan man opstille fire finansieringsmodeller for etablering af Havekulturbyen:

1. Privat finansiering: Ejer- eller andelsboliger
På baggrund af udviklingsmulighederne i de enkelte danske kommuner/regioner erhverver en privat investor/bygherre en gårdejendom med tilhørende jorde. Grundstykket skal forud tillades anvendt i overensstemmelse med havekulturbyens arkitektoniske og landskabelige anvisninger. Købet sker enten direkte fra landmand eller via kommunen.
Det er planen, at den private investor/bygherre sælger boligerne stykvis, enten som ejer- eller andelsboliger. De fremtidige boligejere får samtidig andel i den nu fælles ejede, men professionelt drevne gårdejendom. Gårdens indretning og istandsættelse påbegyndes først, når et afstemt antal boliger er blevet solgt.
Gårdejendommen tænkes drevet som et professionelt styret anpartsselskab med en grøn fagmand som den administrative og daglige leder (se Gårdens drift og virksomhed).

2. Privat finansiering: lejeboliger
Boligerne opføres af en privat investor/bygherre og udlejes som lejeboliger. Den private investor/bygherre står selv som ejer af gårdejendommen, og driver denne i overensstemmelse med projektets anvisninger.

3. Kommunal finansiering & lejerboliger
Her er kommunen selv investor/bygherre. Boligerne kan anvendes som lejeboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, handicapboliger, eller til blandede formål. Gårdejendommen anvendes til eksempelvis naturinstitution for børn og unge, ældrecenter, plejecenter og diverse kulturelle aktiviteter samt til en række forskellige erhvervsformål. Kommunen anvender jordene til jordbrugsformål i overensstemmelse med projektets anvisninger.

4. Sammensat scenario
Sluttelig er der også den mulighed for at blande scenarierne – eksempelvis en sammensætning af ejer, lejer og andelsboliger – samt den mulighed helt at bortforpagte/udlicitere gården og jordbrugsarealernes drift til en kyndig grøn fagmand (landmand, anlægsgartner eller andre), der vil drive den i overensstemmelse med projektets anvisninger.

Vejledende byggeøkonomi
Råhusene realiseres efter et koncept, hvor det bliver muligt for de kommende beboere at vælge mellem forskellige bygge- og indretningsløsninger (se Boligerne). Prisen for Hus A (50 m2), Hus B (175 m2) og Hus C (25m2) er i håndværkerudgifter beregnet til hhv. kr. 680.000,-; kr. 1.750.000,- og kr. 400.000,- inkl. moms, og ekskl. byggegrund og rådgiverhonorar.

Hertil kommer eventuelle fællesudgifter til indretning, renovering og istandsættelse af en konkret gårdejendom med jorde, samt tillæg for specialløsninger i egne boliger. Fællesudgifterne er beregnet til at andrage max. kr. 500 pr. boligkvadratmeter man erhverver. Udgiften er et engangsbeløb, som betaling for en forud bestemt andel i den fælles ejede gård. Hus A betaler således kr. 25.000 i indskud, Hus B kr. 87.500 og Hus C kr. 12.500. Beløbet refunderes ved et eventuelt senere salg af bolig.